نور

نور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


رضا محمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
علیرضا نیک نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5299
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
مهشاد شیرچی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6079
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فایزه شجاعی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
علی علی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6254
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
لیلا سالاریان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6223
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطمه تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
یاسین محمدزاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
سیدپارسا صادقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5757
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیررضا کمالی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4707
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
سیده فاطمه حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6067
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
امیررضا اشکوردلیلی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4530
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
سیروان هاجی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
محمدحسین خاکی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4614
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
یاسمن بابایی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5790
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
نگار حق پناه
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6316
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
مهدی فتحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
دریا حق پناه
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیده شبنم ساداتی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیده مهسا حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5835
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه درویش
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5842
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
پارسا ذکوی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
نگین زارع
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4685
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
نیما موثقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5843
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
محبوبه مهدی لموکی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فایزه رضایی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4376
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه نعمتی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4695
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
گلسا زمانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6470
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
ملیکا دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
زهرا پیش سرایان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5833
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
علیرضا ایزدی زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4342
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
علی قاسمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4218
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرمحمد محمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
زهرا اسکندری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5593
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه رنجبر
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5791
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیدمهدی حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5363
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
محدثه زارع
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4606
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیده زهرا حسینی نیا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4638
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
سیدعماد حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4907
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرمحمد فروزش
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
فاطمه علایی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
معصومه کوهی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
کاملیا محبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4978
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه زهرا اندرزنیا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6013
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فریبا صادق زاده دهخوارقانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5838
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
فاطمه رهی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6057
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیرحسین احمدیان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
رضا فیاضی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 3972
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
مایده حسین زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6101
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
یلدا بهمنی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4724
 
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
کسری سالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5089
 
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای