بابلسر

بابلسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


پارسا نیک پوری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5668
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
فاطمه توسلی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6378
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیر رضا عباس پور
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5986
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
مهرآسا رمضان پور آمیجی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
ماهان اسبکیان بندپی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
زهرا مهری فیروزجایی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیر علی صادقی
ششم دبستان - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6235
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
فاطمه رضاییان کله بستی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیرحسین نوعی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
زینب نجفی معلم
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
شایان نصراللهی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5593
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
نازلی نظری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4873
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
کیوان رضایی فیروزجاه
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
کیوان درویش نتاج
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 6082
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
سینا گل آقاپور نیازی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4579
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
محمد شعبان زاده نیج آبادی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5626
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
رضا شایع ثانی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4860
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
فاطیما مژده
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5681
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
فاطمه شایع ثانی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
امیررضا گلچوبی فیروزجاه
ششم دبستان - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
مبین حاجی پور آمیجی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4894
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
علیرضا تقی پور درزی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
بابلسر_ بنیاد 15 خرداد
یکتا سدیدی جویباری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
فاطمه رمضانی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5752
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی