تنكابن

تنكابن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


شایان گلیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدحسین محمدی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرحسین شجاعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4016
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سید امیرحسین میثاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5739
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سارا قرداش خانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6103
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
علیرضا مقیمیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا هاشمی مطلق
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6424
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آرمین حسین بیکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5646
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدعرفان بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
صدرا اسماعیلی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4949
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرحسین باقری کلایه
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محسن صدیق تنکابنی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4790
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علی گیل
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد امانی چاکلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پرهام اسفندیاری فرد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ماهان قربانی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرپارسا مرادپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4779
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدمهدی عسگری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا تقوایی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرحسین ابراهیمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4748
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
رضا صمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5654
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محترم قنبری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5864
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
علی شاهمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آرمان یگانه طارم چی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امید سلیم پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5627
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدرضا ملک پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرحسین یساری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4484
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیدپوریا قاضی میرسعید
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5220
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدمهیار افشاری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4002
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مصطفی محمدرضابیکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4321
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدرضا نودهقان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5003
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پارسا بانکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدرضا پیلسته
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیدعلی معافی مدنی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6034
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدرضا مرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4685
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علیرضا احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4382
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدمعین میرزایی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4562
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آرمین پولادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4871
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا