رامسر

رامسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه طاهریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مایده نجم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4533
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مهدی نیک پی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5287
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمد نیک پی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5240
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علی حدادی مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمد حدادی مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
رضا حدادی مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سینا محدثی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
هدیه نظافتی چابک
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5990
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
امیرحسن حامدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4616
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
ملیکا خلعتبری مکرم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4836
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
معصومه کاظمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5694
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نشاط ابوالقاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5627
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
متینه جوری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4776
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
الیکا قربان زاده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مایده طالش حسینی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5449
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدجواد عشورنژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4499
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرحسین جوربنیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
نگین جوربنیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5484
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
معصومه حدادی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علیرضا گرا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
معصومه نواییان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4679
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مریم خالقی نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6123
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فرزانه رجبی فرد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فاطمه خلعتبری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
الهه قربان پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی کیا کریمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5888
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فاطمه چاوشی ثانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4468
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
هانی صنوبر لیماکشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمد رضا سلملسان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4130
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
نگین مسگری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
آرین طالش علیپور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4510
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
معصومه جنت گلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مهتاب طالش چورتی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4681
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فاطمه بحر پیما
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4656
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
حسین کرد طاهر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4486
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
ماهان رفعت
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
عرفان جنت علی پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
خدیجه جنت علیپور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
زهرا ایزک امیریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4510
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
یاسین امیری فر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4890
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیدمحمید سیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
زهرا امین روشن
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
زهرا جنت بابایی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
معصومه نوروز طالشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4817
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
گل بهار احمد پور کلیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شوکا علیجان پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5828
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نوید قربان اشرفی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5064
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرحسین کی کلادوز
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 3975
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
بیتا پروانه
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5829
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی