چالوس

چالوس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیررضا قطب بهایی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
سیده پریسا صابری رستم کلایی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5669
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
غزل محتشم
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
علی رضا شیری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5496
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي
فاطمه پاشازانوس
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
مریم قلی نژاد
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6012
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
سحر مصطفی پورکندلوسی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5436
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
ریحانه تذکررضایی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
هانیه شریفی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
هانیه آهنگرصالحانی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
مریم پیراسته
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5655
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
سیدمحمد حسینی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5185
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي
مینا اکبری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
عارفه کلهر
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5769
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
مهسا بالابندی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
هستی رستم نژاد
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
رقیه هاشمی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
فاطمه رفعتی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 3911
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
کیمیا بالی لاشکی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5628
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
امیررضا شریفی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5693
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيد بهشتي