آمل

آمل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سیدمحمد زارعی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سیدعلی حسینی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5850
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمددانیال علم بیگی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5880
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ارشیا نظری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
آرشام نظری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
علی عبدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سید آرمین محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5943
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
ذکیه مختارتبار
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6339
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
ارشیا صمیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6083
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فرشته سلیمانی منش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امین محمدزاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6320
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سید امیرحسین هاشمی کرویی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5855
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
ارمین رضازاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6669
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
مایده اکبری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مرتضی ابراهیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
محمدحسین عابدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5120
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نگار محسنی شاهاندشتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6020
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
آزاده رستمیان عمران
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4858
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
گلشن فولاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6052
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
پارسا خورسندی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سهیلا حسین زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6182
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
مژده هادی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6079
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
سارا عبدلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6130
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
ملیکا رحمتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6468
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیرعباس رییسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5995
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
امیر علی جعفری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6341
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
زهرا جلالی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
نگین نظری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6317
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سجاد اسحاقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
عرفان صوفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5920
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
باران اسدپور واحدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6209
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
کیمیا نصیری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
سیده ضحی ابوالحسنی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5923
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مبین غلامی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
فرهنگ اقدسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5789
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
فایزه عباسی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5998
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مریم کرم پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5689
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
آرتادخت طبری شاهاندشت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6085
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
فاطمه شیرزاد نشلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
زهرا نامی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
زینب عالیشاه
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
امیرحسین زارع
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4756
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کوثر رستم زاده اطاقسرایی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5430
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
کوثر محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6552
 
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
کیمیا قلی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5941
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
پرنیان اکبری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6140
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مریم بشیری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5870
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
محدثه فلاح
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
مبینا رنجبر گنگرج
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5983
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
کیارش شادمان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5525
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
امیرحسین رییس پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6275
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
کارن رضایی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5585
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
علی فلاح
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5795
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
صبا آذرنوش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5076
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه جمشید نژاد
علی شفیع زاده گتابی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4990
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
مهدی رمضانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4628
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
نریمان احمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5145
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
علی لطفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی
سامان ابراهیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
آمل_ نمونه آیت اله آملی