ساري

ساري - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سیدسپهر بخشیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6996
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سید علیرضا خشنود مقدم
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6365
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سیده مروارید خلیلیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4872
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر محمد طالبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمد حسین رضاپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6277
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
فاطمه اصغرنژاد تیلکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5450
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
امیر حسین عالیشاه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5169
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
عرفان شیخی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5194
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
حانیه بقایی شیوا
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6366
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
رضا ستاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5896
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
مرآت علی زاده روشنکوهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
محمد مهری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6020
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
مهدیس السادات علوی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5311
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
رامش محمدنژاد صلحدار
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5388
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
متین سالاری تلمادره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4948
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سید محمد صالح جباری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5204
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
علی فرهادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
ریحانه کلانتری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5261
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
فاطمه پاکزاد ورکلایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سید حسن حسینی کیاسری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سید احسان هاشمی سوته
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
آرمان رضایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5538
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
امیرحسن ابراهیمی ارمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4801
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سیدنریمان هاشمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4754
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
ایلیا باقری اوریمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5452
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
الهام کرامتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5635
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
بردیا محمدی راد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
امیر شعبانی ورکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سحر معافی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4101
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر حسین بریمانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
محمد امین رشید سیدکلایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5515
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
محمدرضا حیدری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سپیده برایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4335
 
نمونه دولتي
ساري_ شهید اکبری میاندرود
مایده باقری جامخانه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4524
 
نمونه دولتي
ساري_ شهید اکبری میاندرود
غزال رسولی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6175
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
ساغر بابازاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6442
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
ماهان محمدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
محمدحسین رضیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
آرمین قنبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4970
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
امیر حسین علی خانی دادوکلایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
مریم نصیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5726
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
محدثه حبیبی شورکایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6559
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
مهدی قربانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5624
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
امیرحسین کاردوست
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
زهرا بیاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
ساري_ امام رضا(ع)
فاطمه یزدانی چراتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5017
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
محمد مهیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
مبین فرزانه صاحبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5789
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
ماهنوش طوسکلایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
بیتا گنجیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6781
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
کیمیا فضلی گرمستانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5711
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
پگاه حق شناس
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5597
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مایده زارع
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5453
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مهلا زارع
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5765
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مهسا زارع
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر محمد مردانی ماچکه پشتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4375
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
پوریا اسپهبدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6273
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
امیر محمد دلبرده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5332
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمد فرزانه صاحبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
امیر حسین مهدی زاده لیما
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5363
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علیرضا طاهری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5901
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
مهدی محمدنژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5838
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
بهار خرمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6003
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
پوریا بخشیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
ساري_ مرحوم رفیع
فاطمه باقری مرمتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5703
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
دنیا زارع
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
فاطمه سادات صبوحی کاشانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5659
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
مرسده خرمیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6262
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
آذین ولی پور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6102
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
پریا شهسواری کله سر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5570
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
محمدرضا مفیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5643
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
محمد نوریان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6051
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
محمد امین باقی پور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4348
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سید امیر محمد محمدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5996
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
بهار ملک
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6042
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
محمد مهدی امیری پور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5639
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
پانیذ محسنی کیاسری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علی اصغر ربیعی کولایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5489
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علیرضا مهدوی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5870
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
تانیا اصغرزاده قادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5098
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
پوریا یونسی خارکشی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5506
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سید محمدرضا محسنی فرح آبادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5740
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سروناز محمودی برنتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6043
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
امیر غفارپوربیشه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5198
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
رایان فرصت
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5471
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
محمد واحدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5390
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
یاسمین موسوی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5426
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
زهرا خلخالی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سیده حنانه اندرز
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4977
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
فاطمه کلانتری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4362
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سیدامیررضا ساداتیان اجارستاقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5237
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
حدیث رمضان نژاد کوتنایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علیرضا نجفی ثانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4811
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سید محمد حسین درویشی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5881
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سید ابوالفضل ساداتی علمداردهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5576
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
سیدامیرحسین ساداتیان اجارستاقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5817
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سیدامیرمهدی ساداتیان اجارستاقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4367
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
نازنین میرزایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6265
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
فاطمه وحیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4533
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیررضا قلی نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
کوثر صالحی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6689
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
رزسادات سید ابوترابی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5731
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
محمدحسین محمودی دنگرکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فایزه دلیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
رضوانه ملابراری بندمیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6161
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
فاطمه زهرا غفاری آزادگله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4330
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
آرین رستمیان مقدم
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
مینا سالاری تلمادره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4521
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیرمحمد فضلی نودشتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5700
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فاطمه بادله
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5688
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
علی غیبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6600
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
حنانه اسدی درواری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
سینا عبدی قاسم خیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4821
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علی اصغر کردی تلوباغی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5602
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
امیر محمد دستینه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5083
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
فاطمه شربتیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4966
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
سید محمد پارسا رسولی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5353
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
حسین محمودی کیاسری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
نورا اندی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5789
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
محمد جواد لطفی نودهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علی خوشتراش
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
امیر حسین قاسمی لمراسکی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5619
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
محمد حسین احمدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
درسا بابایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5843
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
امیررضا قزنچایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4463
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
ریوفه سلطان تویه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیرحسین زیبافر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5190
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
حمیدرضا محمدی مجد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5582
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
الهام میار
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4934
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
امیرحسین نجار
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5534
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
علی محمدنژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5628
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
فاطمه یمینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4670
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
علی خناری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6087
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
پوریا نوری درزیکلایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4809
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
فاطمه سادات آل احمد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیر حسین محمدپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5109
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
پویا مسیبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5464
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
یگانه مهدوی خانقاهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4856
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد2
جواد دامن گیر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5322
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
شهروز رستمی خانقاهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5729
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فواد آیدانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
علیرضا ذاکری احمد آبادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
فاطمه غلامی سرکتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
عرفان قیصری ساروکلایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5449
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمدمهدی مسلمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4522
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
محمد علی حیدری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6202
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
حسین روح ورزی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5979
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
سید محمد حسین میرشفیعی لنگری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
سیدمحمدعلی نبوی کنتایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5135
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
فاطمه رضوی گل چینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
امیرحسین نادری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4186
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
بهار رجب نژاد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5059
 
تيزهوشان
ساري_ فرزانگان سمپاد1
امیر مهدی بابازاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5063
 
نمونه دولتي
ساري_ امام جعفر صادق
رکسانا یزدانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5224
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر
رضا خورشیدیان میانایی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4889
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد2
مهدیس رضایی راد
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
ساري_ کوثر