شيروان

شيروان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محدثه امانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6599
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
سارا احمدی فرد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امین اصغری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6612
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مالک اکبرپور سکه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5578
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد صابر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6007
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مرضیه محمدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5330
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
نازنین کیوان خیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6382
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
جواد سعادتی شامیر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6258
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
اکرم فیروز
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5739
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
احمد رضا علیزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5684
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
روح اله باباخان زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مریم رجب زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5030
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فایزه دادمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
فاطمه اسپکینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5992
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
اکرم ‌داب
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5878
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
گل نساء عاشقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5489
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
سیده شقایق خادم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6272
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
کیانا روحانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6688
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فاطمه محمودی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیررضا زمانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4424
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مژده خنده رو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نیما نجاتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
سپیده خوش سیما ی فاروجی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4574
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سهیل داودپور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6233
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
امیررضا قویدل
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6193
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
محمد امین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مریم خندان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
پوریا شیردل
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6275
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
نازنین قربانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نوید یعقوبی تیتکانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5476
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مهسا شاکری باغ محله
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فاطمه قاضی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
امیرحسین مهماندوست
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
علیرضا جوانشیر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
علیرضا پهلوانی بزآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4601
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
محمد اصغرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
شادی دادار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیرحسین جنانی یوسف آباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4708
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
امیرمحمد هاشمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6114
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مهدیه اله وردی بردر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5903
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
نسرین کریم زاده قره جقه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4951
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
محدثه صابر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
زهرا رنجبر توپکانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4829
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
عاطفه صبوری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6585
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
علی کدیور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4114
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد صادقی مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5479
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
هدیه فرهادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6426
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
یاسین توفیقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
ساناز نادری بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6055
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سیده آیلین حسینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5595
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
مهدیه سبحانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
لیلا روشن بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6136
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
امیرمحمد روشن
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد عظیم پورمقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5831
 
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
مهسا باقری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6216
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
اسماء نورمحمدزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5414
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
سحر سعیدی راد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6016
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
رکسانا جعفری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5650
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
نازنین قاسمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6555
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
عطیه عدلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5490
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
عارفه عبدالعلی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6256
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
خاطره کاظمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5193
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
ابراهیم رشیدقلعه بیگ
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
فرزانه آزاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5852
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نادیا قربانیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6057
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
یاسمین بهرام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6253
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
مهدیه عبداله پورمقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5380
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فرشاد ککوزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4892
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
ابوالفضل شفیعی شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
ستایش فرهمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5503
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
سپیده عارفخانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5806
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
معصومه حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
فاطمه رعنایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4714
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
آیدا سیاوشی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیرمحمد سرایدار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4655
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
علیرضا صفرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه رعنایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6033
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نسترن شرافتمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6024
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
مسعود پرهیزگار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
امیرمحمد حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
سارا گلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5779
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
ملیکا غلامی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
علی قلی زاده امیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4935
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
گلناز دین پژه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4244
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
امیرحسین براتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه غلام زاده بلقان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
محمد کریم زاده بلقان علیا
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4617
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
جواد محبتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3977
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
شمیس ریحانی شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5427
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
نیما محمدیان صبور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5281
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مهستی مرادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
حسین عظیمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مریم رضازاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6401
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فایزه صادقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6480
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
علی ایزانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
زهرا صالحی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فهیمه شجاعی کلاته
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سیداحمدرضا غلام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مجتبی باقری شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5145
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه نورمحمدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6051
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
ملیکا کریم زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
میلاد قدیمی علی خان قلعه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5659
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه حاجی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
عباس رهنمایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4983
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
محمد غالب حصار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5402
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مهرناز لشکری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
مهبد قربانی پیرشهید
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5770
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
حمیدرضا کریمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5144
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
پدرام وحدتی روحانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
سحر بابازاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5659
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
فاطمه نیکخواه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فرزاد وردی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4532
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
علی کهن سال
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
گوهر علی پورمقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5144
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فایزه قادری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نازنین قانعی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
زهرا خدمتگذار اوغاز
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5712
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
کبری سودمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5231
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
عطیه حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5745
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیرمحمد خورسندی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5093
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
جواد تقی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5043
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
پروین نظرزاده مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5073
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
موسی معینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5274
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد نیکوییان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5067
 
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
مهلا شمشیری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5427
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
عباس ایزدی ثانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4009
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
نگین خیرآور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
دنیا کاظمیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سیدحسین علیمی گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4681
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
المیرا خلیلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5114
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سپیده پریشان مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا