آشخانه

آشخانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


یاشار خداشناس
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
پردیس راموز
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5747
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
سامان یزدانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4928
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
شقایق همدانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
محمد امانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6476
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه نقوی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5349
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
صادق گل پرور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5837
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
علی نورانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6179
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه سجادی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
علی اکرامی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
امیر گل پرور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
سعید وطن دوست
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5105
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
رضا پایداری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5912
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
سجاد قنبری فیروزآبادی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4695
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
احمدرضا مکرمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
کوثر پاسبان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4714
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
ایرج ابراهیم ثانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
محمد وحیدی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
علی الهیان کیکانلو
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
عرفان شکاری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5242
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
شیما صمدی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5391
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
حنانه جعفری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
سیده سکینه میری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5742
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا اسکندری عطا
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5371
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
یگانه پارسا
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
محمد ریحانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4573
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
فرشته نیرومی زاده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
علی مجردی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4515
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
رضا رضایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
فاطمه رجایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه لطف آبادی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6247
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فریبرز تقتمش
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4733
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
سید اسماعیل هاشمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
علی افتاده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
محمد زارعی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4633
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
علی افرا
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5056
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
کبری رحمانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4685
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
احمد مکرمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4700
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
مایده ولی زاده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4445
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
خدیجه خبازی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4543
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
محمدامین یاهویی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
سبا عطایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5697
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
علی سلیمانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
میکاییل گوکلان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5310
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
امیرمحمد برزگر
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
زهرا قره چورلو
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4496
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
مهدی آذری زینکانلو
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
آشخانه_ صدرا
مبینا محمدنیا
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان