جاجرم

جاجرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد صادق رحمانیان
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
الناز رضایی موخر
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5391
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
نازنین حسین نیا
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
زهرا غلامی تنها
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6087
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
محمد رضا محمدی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5277
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
مرضیه فیروزی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6132
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
علی میرزاجانی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی
بهار صادقی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6241
 
نمونه دولتي
جاجرم_ حضرت زینب
امیر حسین احمدی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
بجنورد_ شهید اوینی
رضا شکیبا
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
جاجرم_ شهید اوینی