بجنورد

بجنورد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمدحسین یزدی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4857
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدیه زاهدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهلا میربلوکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا جوینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4573
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سیده حانیه علوی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
شقایق آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5874
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرحسین امینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
پریسا فخرفاطمی ینگه قلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگین پروان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5074
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
محمد رشید
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5882
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
صفا هدایتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4895
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
کیمیا کمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فرزانه یوسفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5743
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرعلی ملکشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5386
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فهیمه پناهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
رویا فیاض
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ستیا براتیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پویا اکبرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5743
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
شقایق کوهستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5995
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مریم صمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5192
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ضحی قره چلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5569
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه سادات فخرطه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4694
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نازنین خاکشویی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5861
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سیده زینب لنگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5086
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهه صابری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا رختیانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5667
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سپیده خانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ملینا طاهریان قادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5190
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سپیده خداپناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6219
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پریا ذوقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هلیا بذرگر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه عربی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم علی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهه آرمند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6207
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کیمیا نیستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه محمدپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6042
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سارا خسروپناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6282
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا قدوسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6191
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سام حاج کرمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4684
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه پیکار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5354
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
هیوا ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5817
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
گلناز صمدی کاظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5603
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ساناز یساولی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5006
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نگار احمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ایلیا روغنی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امین پسندیده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
سیدامیرسالار ذاکریان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
آذر آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه شیرافکن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6360
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فهیمه رضوی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5281
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرمحمد دولو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ثریا بابایی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرمحمد جنتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4817
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه خواجه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4870
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
زهرا کاظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6060
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی رضا صمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6527
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نازنین یزدان پرست
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5621
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مرتضی قلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5543
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرمحمد مهوشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5404
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
احمد خسروی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6290
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
پدرام طبسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مینا لنگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
صبا طاهری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5735
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمدجواد مکبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5062
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهنوش اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5831
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سورن شاه کرم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5934
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
محدثه ریوف مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6063
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
میترا خانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5310
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
یاسمن آروند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5409
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نازنین رهنماءعراقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی رضا نقویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5082
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یگانه نانگر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهام ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5032
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهدیه میثاق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهسا قشلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فایزه حق بین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
شیوا زمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا دریا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6041
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پری ناز نیکدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5077
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سپیده رضوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5111
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
شکوفه گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5239
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مبینا منفردی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5537
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه دلارامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگار حسین پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرحسین جوینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
شهروز ابراهیمیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5753
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فایزه رمضان زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرمحمد داوطلب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
پوریا جان پرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5793
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیررضا جلالی کوتنایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه نوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5469
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سوگند صراف
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4729
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرحسین براتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4969
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهتا قلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5318
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
امیرحسین صادقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهسا مرادیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فرزانه مرگانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
خلیل ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6321
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
نازنین اردبیلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5419
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی رضا نیک اختر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه مهنانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4543
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مشکات سبحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5223
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پریسا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سجاد ناصری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4947
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی اسلامی نژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4757
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سهیل سیامکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سینا ضیغمی محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5157
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا دهستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فایزه ابراهیم پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
کیمیا صاحب نسق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5160
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهرناز اسلامی خواه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهدی آینه بیگی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5196
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سینا وجدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5222
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
دانیال رویینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5669
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سحر احسانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5152
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
پرستو نیازی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5113
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نگین داودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه زنده دل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4483
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
پارسا حق بین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محسن غلامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4935
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علیرضا نصرتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5718
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
محسن دنیوی راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فرنوش رضایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4954
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
حسین رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5701
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
یاسین صبوری بیگان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5418
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه غلام پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5615
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سیده زهرا صفی زاده حسینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مایده شاهدجو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5696
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
شادی شهریانی کیکانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
یاشار شیردل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
نگار حجتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی مودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5845
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه میرزایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محبوبه اکبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
خشایار عزیزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
علی علی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
محمد اوازه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4723
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
ملیکا عباس زاده وحید
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5391
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
میثم کرباسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
زهرا اسدنژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سمیرا عضدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4789
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محدثه منفردی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6378
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
عطیه معتمد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگین سبحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5647
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
لیلا شاددل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4765
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
بهاره نامور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5325
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سوزان نوایی راهبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4958
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
دایان نوایی راهبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5273
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهران خادمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4580
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مطهره نعمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5264
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت