قشم

قشم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علیرضا قاسمی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5045
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
عرفان لورایی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
سمیرا محمودی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4682
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی محدثه
علی غضنفرپور
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
زهرا باقرپور
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی محدثه
ارشان حلالخور
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5696
 
تيزهوشان
بندرعباس_ حقانی
سایه کریمی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی محدثه
سید محمد مبین هاشمی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4534
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی خرد
حدیث دانشمند
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4720
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی محدثه
فاطمه نادری
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
قشم_ نمونه دولتی محدثه