رودان

رودان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مرتضی غلامی سکل
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6761
 
تيزهوشان
بندرعباس_ حقانی
حدیث مریدی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مرضیه بلاغی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدیه رهروانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6089
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیرحسین صابری مقدم
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4416
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
زینب مطهری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه محمدی نیا
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4254
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمد حسن محمدی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6298
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
معصومه داوری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4848
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا رییسی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5555
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهسا قاسمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمد امین کیالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
افشار کوه زاد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4489
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمد سالارنسب
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4243
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
علیرضا سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
علی اصغر پایند
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فاطمه خوش نمک
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4666
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمد جواد یگانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5021
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
معصومه ذاکری نسب خراجی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5127
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
کیمیا کمالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
رضوانه یوسف زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه خرج خواه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4204
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه بیلری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
علیرضا رهروانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
هانیه رییسی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4221
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محمد عباس زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4166
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
عارفه خاشعی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3953
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
کوثر صامت پناه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه توانایی بلوکی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4496
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدی احمدی زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4419
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
سارینا رحیمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه ایارزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4112
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
سید معصومه صابربرنطین
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6018
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مریم زینعلی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4708
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه قاسمی سکل
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5060
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فرناز بلوچ کارگر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4603
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
معصومه علیزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5214
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا طاهری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5034
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
هانیه محسنی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4341
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهرشاد محسنی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فرشته رواج کار
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4933
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
پریسا صالحی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4803
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا روشی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4456
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
الهه سالاری ناصرآباد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
سارا نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4786
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه بناوند
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4494
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
عباس نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4629
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
راضیه حقدوست
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4844
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
علیرضا محمدزاده سکل
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4394
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
فاطمه مظاهری دهبارز
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4633
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
نوید خرمی دهبارز
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
سجاد سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4242
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
نرجس احمدی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا یزدان پناه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
زهرا نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5096
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
نرگس مهرانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدیه صامتی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4401
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
حمیدرضا برومند
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5274
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
مصطفی کمالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4415
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
حدیثه حیدری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4705
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مطهره طاهری کندر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5135
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیررضا نصرتی سکل
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمدصادق نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4565
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
علیرضا پیروزی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3937
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
محمد ناصری دهبارز
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4140
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
مریم داوری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
مهدی فرازاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4196
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
علیرضا احمدی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4244
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني
سمیرا روشی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4526
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
فاطمه شهدوستی زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4741
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
محدثه احمدنژاد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5048
 
نمونه دولتي
رودان_ عترت
امیرمحمد قنبری زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4403
 
نمونه دولتي
رودان_ علامه اميني