ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


عسل زنگویی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5046
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
مریم قنبر غلامی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4211
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
محمدرضا نعیمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4252
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
سمانه صالحی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
بتول زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4748
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
فاطمه سالاری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3653
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
سیده زینب زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4681
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
علیرضا بهادری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5466
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
نگین محمدپور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
مهلا هوشمند
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4881
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
هانیه طویلی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4644
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
علی ریاضی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3793
 
نمونه دولتي
ميناب_ خاتم الانبیاء
معصومه حیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4799
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه
فایزه کریمی نیا
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3970
 
نمونه دولتي
ميناب_ حضرت خدیجه