بندر ديلم

بندر ديلم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فایزه علوی
نهم - بندر ديلم
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
بندر گناوه_ کوثر