بندر دير

بندر دير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمدحسین بردستانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 6634
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سعید ابوترابی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
امیر رضا مومنی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
ستار پنجه شاهین
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 6342
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
مریم دهدارباش
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4734
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسین کمپا
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4618
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ شهیدبهشتی
احمدرضا اشکواری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5602
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ شهیدبهشتی
علی عابدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
ارشیا محمدولی پور
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4599
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ شهیدبهشتی
نیما سورانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4192
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ شهیدبهشتی
محمد کریمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4834
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ شهیدبهشتی
امیرحسین امینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4844
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس درویشی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4745
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
فاطمه رضایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4339
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ دبیرستان فرزانگان
ریحانه عباسی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
زهرا سیفی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4314
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
محمدرضا بحرانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5806
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ شهیدبهشتی
فایزه علی پور
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4667
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
محمدامین موذن
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5594
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
جواد سلمانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5080
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
فایزه حیدری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5139
 
تيزهوشان
بندر كنگان_ دبیرستان فرزانگان
محمد صالحی نسب
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4320
 
تيزهوشان
بندر دير_ شهید بهشتی کنگان
خسرو سهولی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4928
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
زهرا رمضانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4360
 
نمونه دولتي
بندر كنگان_ اندیشه
علیرضا دریانورد
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5050
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای