برازجان

برازجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا خسروی فرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5734
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
علی ملاحان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5680
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
خشایار رزم پا
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5283
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
محمد باقر صداقت
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
برازجان_ شهید مطهری
مریم کهزادی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
فاطمه فانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4523
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
رضا فولادی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4823
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
رضا قنواتی نژاد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4414
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
حسین رتبه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5220
 
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
ارش سراج زاده
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
مجتبی شهابی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4563
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
فاطمه زنگنه نژاد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4959
 
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
پیمان فتحی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4589
 
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
زهرا آرمات
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
فاطمه خسروی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5147
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
آناهیتا آزاده
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4542
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
سید علی مهدیان
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5881
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
رضا ایمانی زکریا
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4361
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
زهرا یزدان پناه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4707
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
علیرضا بهروزی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4716
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
محمد حاجی پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
محمد جواد وطن خواه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4933
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
علی آرمات
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
علی رضایی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
اسما بویری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4325
 
نمونه دولتي
برازجان_ دکتر حسابی
فرهاد رزم آزمای
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4747
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت
فاطمه باقری نژاد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5456
 
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
سیده فاطمه حسینی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4351
 
تيزهوشان
برازجان_ فرزانگان دشتستان
حسین زارعی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
برازجان_ نجابت