سراوان

سراوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد نصرتزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
امیر اربابی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالحمید ملک زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
ایمان نصرتزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ماریه ملک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
سیما نعیمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
صدف حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
سمانه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
ندا زومکزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مریم گوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
نیلوفر دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4193
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مهرداد باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
امیر محمد جهاندیده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
بهزاد آخوندی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد رضا صدیق سارونی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احسان کرد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4032
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد حسین قاضی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد صالح کوهکن ثابت
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
متین زنده روان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
نوید سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
شهاب الدین میرک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد عیسی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
امیرحسین دلاوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فرهاد شجاعی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
اسماعیل سعیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد آلبا
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
متین دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد نورایی سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عماد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فاطمه فاضلی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
زینب بزرگزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
محدثه رستمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3964
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه السادات هاشمی بنجار
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مایده هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه خوشرو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مهتاب جمشیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه دهقان منش
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مبینا باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
رضوانه جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
الهه کلیم شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
زهرا جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مریم بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مطهره ساداتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
ناهید سعیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه دهواری خاص
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه ریگی کوته
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه دلیری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
محمد عارف ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی کاووسی درمیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی پرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد حسین حسین پور
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصیب بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
ابوذر ترکمان زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
آرمین جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالحق دهواری دشتوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
مصطفی دهواری ناگان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی دهواری نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
عبدالحمید ملازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
اسماعیل بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
شهرام بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا پسکوهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحسین حسنی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد امین حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
احسان خیراتی بوریابادی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد طاها سنگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر محمد میرزایی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی نصرتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهران نوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
انس ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد امین ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فرهاد سید زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد ملازهی ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالله درزاده شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا خوشرو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید بهرام زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا طریقی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احسان عیسی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مبین رحمانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
اسماعیل نوری سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
متین بنی اسدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بنی اسدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ابراهیم دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
معین الدین حسین زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
میلاد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
علی حیدری مقام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی هراتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
دانیال بردبار
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالوحید درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
متین ملک زهی لجی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی مالکی لوتکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد صفا ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
آرمان دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد حسین گلدرزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی نصرت نیا
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسین سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسن بلوچ زهی شاهوی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد دانشوری شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حفیظ الرحمان رییسی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی پیرسیری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی جمشید زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالعزیز گمشادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالرحیم جلال زاد گمشادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحسین گمرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بارک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحسین بزرگزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احسان الله سعیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
علی محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حبیب الله درزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحیسن علی صوفی تنها
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سید داود حسینی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یونس دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حامد رکنی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود سنجرزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
صهیب مجاهد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4215
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
زهرا پیرزهی پسکوه
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
خدیجه اربابی ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
طوبی بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مریم شادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مرجان هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مریم محمدی راد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
محدثه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
انیسه حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
یاسمن ارباب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
حبیبه غمشادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مهرنساء نصرت زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
سمیه زارعی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
پریسا امراءشستانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مریم سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مبینا فضیلتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
کوثر پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
نادیه حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
سمیه سجادی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه میربلوچ زایی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فرشته ملاکی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
آرزو حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
زینب صلاح زایی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت