سراوان

سراوان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


محمد نصرتزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5847
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
امیر اربابی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4483
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالحمید ملک زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4650
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
ایمان نصرتزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4892
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4702
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ماریه ملک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4855
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
سیما نعیمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5862
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
صدف حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5649
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
سمانه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
ندا زومکزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4572
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مریم گوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5166
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
نیلوفر دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4193
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مهرداد باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4845
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
امیر محمد جهاندیده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5166
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
بهزاد آخوندی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5245
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد رضا صدیق سارونی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4604
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احسان کرد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4032
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد حسین قاضی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5263
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد صالح کوهکن ثابت
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5154
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
متین زنده روان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
نوید سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5465
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
شهاب الدین میرک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4898
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد عیسی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4884
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
امیرحسین دلاوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فرهاد شجاعی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5342
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
اسماعیل سعیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5400
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد آلبا
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4277
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4232
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
متین دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4422
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد نورایی سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4057
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عماد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فاطمه فاضلی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
زینب بزرگزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4639
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
محدثه رستمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5490
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3964
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه السادات هاشمی بنجار
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مایده هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5018
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه خوشرو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4501
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مهتاب جمشیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4706
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه دهقان منش
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4689
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مبینا باران زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6036
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
رضوانه جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4882
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
الهه کلیم شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4792
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
زهرا جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5419
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مریم بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5518
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مطهره ساداتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
ناهید سعیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4967
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5607
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه دهواری خاص
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4463
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
فاطمه ریگی کوته
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5499
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه دلیری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
محمد عارف ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی کاووسی درمیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4981
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی پرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4579
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد حسین حسین پور
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4959
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصیب بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5722
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
ابوذر ترکمان زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4441
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
آرمین جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالحق دهواری دشتوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4882
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
مصطفی دهواری ناگان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5134
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی دهواری نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5516
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
عبدالحمید ملازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4536
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
اسماعیل بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4250
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
شهرام بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4821
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا پسکوهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحسین حسنی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4609
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4362
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد امین حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5800
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
احسان خیراتی بوریابادی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4709
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد طاها سنگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4266
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیر محمد میرزایی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4192
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی نصرتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهران نوری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
انس ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4538
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد امین ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4599
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
فرهاد سید زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4738
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
محمد ملازهی ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5205
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالله درزاده شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3760
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا خوشرو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4145
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید بهرام زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4501
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا طریقی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احسان عیسی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4422
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مبین رحمانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3926
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
اسماعیل نوری سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4425
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
متین بنی اسدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بنی اسدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4277
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
ابراهیم دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3832
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
معین الدین حسین زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4504
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
میلاد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4876
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
علی حیدری مقام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4417
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی هراتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3971
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
دانیال بردبار
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5066
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالوحید درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4802
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
متین ملک زهی لجی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4269
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی مالکی لوتکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4068
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد صفا ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4387
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
آرمان دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3816
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد حسین گلدرزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4644
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی نصرت نیا
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3916
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسین سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4287
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حسن بلوچ زهی شاهوی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4296
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد دانشوری شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4125
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سعید دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4079
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حفیظ الرحمان رییسی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4177
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مهدی پیرسیری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3979
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علی جمشید زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4353
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالعزیز گمشادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4667
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
عبدالرحیم جلال زاد گمشادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4836
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحسین گمرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4716
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد بارک زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحسین بزرگزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4732
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احمد پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4476
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
احسان الله سعیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مصطفی دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5417
 
تيزهوشان
سراوان_ شهید بهشتی
علی محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5095
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حبیب الله درزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
امیرحیسن علی صوفی تنها
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4425
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
محمد جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4499
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
سید داود حسینی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
یونس دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
حامد رکنی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
مسعود سنجرزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4514
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
صهیب مجاهد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4060
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
علیرضا سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4215
 
نمونه دولتي
سراوان_ شهید مطهری
زهرا پیرزهی پسکوه
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4736
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
خدیجه اربابی ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4773
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
طوبی بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5291
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مریم شادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4471
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مرجان هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4590
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مریم محمدی راد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4620
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
محدثه دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
انیسه حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5335
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
یاسمن ارباب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4180
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
حبیبه غمشادزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4457
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
مهرنساء نصرت زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4762
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
سمیه زارعی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4610
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
پریسا امراءشستانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4166
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مریم سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4884
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
مبینا فضیلتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
کوثر پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4655
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
نادیه حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4159
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
سمیه سجادی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4808
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فاطمه میربلوچ زایی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4541
 
تيزهوشان
سراوان_ فرزانگان حضرت زینب
فرشته ملاکی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
آرزو حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4403
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت
زینب صلاح زایی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4577
 
نمونه دولتي
سراوان_ عترت