ايرانشهر

ايرانشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مریم دامنی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
احمد رضا بخشی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4587
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
آرمین اعتصامی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5423
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
انسیه بخشی نژاد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6092
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
صبا شه بخش
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4978
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
عطااله عبدالهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4780
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فایزه زرین نگار
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5737
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فرزانه کاوسی دادکان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5924
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
عادله انوری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
سعیده بخشی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
محدثه ایرندگانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6000
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمد چمن
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4797
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
کوثر نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5810
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
رضا زارع زاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4468
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
نگین قربانی دادکان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5672
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
هدیه نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6212
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
نازنین داودی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
عالیه سالاری نژاد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مسعود رسولی زاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5080
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
عبدالباسط مبشری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4640
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فاطمه دلاوری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4424
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ فرزانگان
علیرضا رییسی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5333
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمدامین دادگر
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4842
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
احسان زمانی فر
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4643
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
حسام میرلاشاری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4173
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
سارا آسوده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5513
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مریم رسولی زاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5450
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
آتنا کرد انجرکی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5187
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمد جمال زهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4731
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مهسا دادکانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4992
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فایزه قادری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4915
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ فرزانگان
سبحان بامری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4537
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
آیدا رکنی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5008
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
احمد دهانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4875
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مهدیه اربابی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4634
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ فرزانگان
ستاره عابدینی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4856
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
شعیب شیروانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4832
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ شهيد بهشتي
الهه نوروزی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4983
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
سحر کاظمی زاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5111
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
الهام صباراد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5694
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمد مهدی پارسا نژاد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4379
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
محمدرضا اربابی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5577
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
آرمان مرادی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4087
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
امیررضا عنایتی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5185
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محدثه بستانی گزمه
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5695
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمد امین ایرندگانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5329
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
حسنیه رودینی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5009
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
زهرا جعفری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4735
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
فاطمه خالقی ایرندگان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5259
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فاطمه ایرندگانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5169
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
سعید دیناری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4454
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
صایمه شهلی بر
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5283
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
موسی دیودل
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5746
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمد رییسی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4916
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
علی ریگی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4544
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
صبا نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4698
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
دانیال ارژنگ
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4412
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
نازنین کرد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5566
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
انیسه هاشم زهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4802
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ فرزانگان
محمدعرفان دشتبان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
محمدرضا سیاری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5528
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
علیرضا لشکرزهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
شقایق بارکزهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6168
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محدثه رییسی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4609
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ فرزانگان
سید عبدالناصر ساداتی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4843
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
صدیقه بامری زاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4852
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
یاسین بساوند
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5113
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فاطمه کریم زایی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4855
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
رقیه مرادی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4269
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
علی علی زاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4384
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
امیرعباس باغبانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4001
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
امید نوروزی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4284
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
سعید رودینی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4389
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مهران شاهوزهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
فاطمه بهاری مارندگان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5227
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مجید یادگاری خاشی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4389
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
مریم سهراب زهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
سعید کرم زهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5032
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
سمیه سپاهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5613
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مهری هوتی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
حسین بامری فرد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4377
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
زبیر حیدری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 3866
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
محمد کردی تمندانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4497
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
ادیسه بلوچکاری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4791
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
سلمان رییسی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4713
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ شهيد بهشتي
هایده نرماشیری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5007
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
محمد پروین
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5638
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
مصباح سنجرزهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4783
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
امید شه بخش
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
محمد سارانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ شهيد آتشدست
اسامه مبارکی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4855
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه