قم

قم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


رایحه سادات حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
حسین محمدنژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5511
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
نیلوفر نظری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
سورن مرادگنجه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
هلیاسادات کاظمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6447
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5839
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
حسین خادمی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5569
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
سیدمهدی میره ای
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
مهدی بیات خیرآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5182
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
پگاه قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6197
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
فاطمه علیمردانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5557
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
زهرا معماری زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه موحد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
امیرسالار باقرزاده قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5850
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
حسین خاصیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سجاد حسن خانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
مهرزاد تالانه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6418
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدهادی اردکانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
محمدصالح مسلمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5274
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدحسین کوگانی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4947
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
محمدحسین ابراهیم گل
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5781
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدشهاب هدایتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6084
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
حمید حمداله زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدحسین آزرم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
آروین چم آسمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5545
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدمهدی ستاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
امیرمهدی علاقه بندان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5092
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
سیدامیر حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
نیما پشتیبان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5485
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
سیداحمدرضا هاشم پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6075
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
محمدعرفان مومنی نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
حمید خلیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ
محمدمتین احمدیان قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5179
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
ماهان شجری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
قم_ شهیدفهمیده
علی قربانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
قم_ حاج محمدایزدی
صدرا گایینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
محمدمصطفی حسین نژادخاکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
امیرحسین فرحناک
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6045
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
آرش روشن پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5370
 
نمونه دولتي
قم_ شیخ صدوق
علیرضا بهرام نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6041
 
تيزهوشان
قم_ شهیدقدوسی
دانیال نوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
حسین ابراهیمی فرد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5688
 
نمونه دولتي
قم_ نخبگان طاهباز
سهیل طیبی مقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6579
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
مهرداد میرزاحسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6152
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمدحسین مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6174
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدامین حاج حسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6512
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدمهدی علیپور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
علی ربیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدمهدی خمسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5947
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدحسین اسمعیل پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5428
 
تيزهوشان
قم_ شهیدشهریاری
محمدعرفان خردمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5731
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
محمد بیناییان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6820
 
نمونه دولتي
قم_ امام صادق
آتنا یحیایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6040
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه دوازده امامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5070
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
سیده ریحانه طاهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
نرگس قزاقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
عطیه رفیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6426
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه سادات سیدصبور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6147
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
سارا زاهدی موحد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5909
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه قاسم زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5982
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
خدیجه سادات حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5989
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
بهار پیروزمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
مهسا مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5077
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
فاطمه مفتح
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6197
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
منا اژدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
مهسا مردانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5240
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
اعظم شیرمحمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6031
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
مریم السادات رشیدی طغرالجردی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5588
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
آیدا سعادتمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6040
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
ندا کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5628
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نساء کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
شیما الهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5817
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
بشرا منصور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
زینب اسکندری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4621
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
مهسا محمودی مستقیم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5132
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
عارفه نصیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5952
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
نفیسه حسینعلی بیگی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5309
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
صبا معصوم بیگی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نرگس سنبلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5016
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
مریم سلطانی موخر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4975
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه ره گشای
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5749
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
حانیه میرزایی امیرآباد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5454
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مبینا چهره گشا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5672
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
ستایش رحیمی خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5361
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مبینا مددی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5630
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
زینب حبیبی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
فاطمه بابایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4912
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
ساراسادات هاشمی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5766
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فاطمه دهقانزاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
بهاره حاصلی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5480
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
سیده فاطمه هاشمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5607
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
فرشته کهندانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5139
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
زینب سروی همپا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4628
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
مهدیه نصیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5344
 
نمونه دولتي
قم_ مهديه
آرمینا یاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6090
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
نگین محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5287
 
نمونه دولتي
قم_ آیت اله بهاءالدینی
زهراسادات بنی رضی مطلق
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4356
 
نمونه دولتي
قم_ هنرستان حضرت زهرا(س)
شکوفه ملکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5528
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
زهرا رحیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6127
 
تيزهوشان
قم_ فرزانگان2
فاطمه ابراهیمی یزدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
قم_ فرهنگ علوم انساني
فایزه خادم شاهزاده طاهر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6354
 
نمونه دولتي
قم_ حضرت معصومه
دستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی