ابهر

ابهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


احسان کرمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6547
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
فاطمه واعظی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5544
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
اسماعیل غنیمتی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4671
 
تيزهوشان
ابهر_ شهید بهشتی
مهسا عزیزی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6263
 
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان