زنجان

زنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هدیه نسیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5514
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
ثناء محمدیان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5584
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
عرفان عندلیبی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
سهند حاجی علی اکبری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5414
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
امیررضا حسنی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6002
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
امیرمهدی جعفریان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5114
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
محمد نصیری مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
محمدامین انصاریان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
زنجان_ الغدیر
عسل سپهری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5599
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
پارمیس اشتری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5855
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
کیمیا حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5700
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
پارسا نجفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4744
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
کیان صحافی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4994
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
مریم نظری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
هستی ندرلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5608
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
علیرضا محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5722
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
زهرا سحری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
بهار تارانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5578
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سویم ترابی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5830
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدعلی حدیدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5951
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محدثه ملکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
حمیدرضا کرمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4984
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
سحر هاشمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6037
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
عرفان میرزایی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6022
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمد غفاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5929
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه گنج خانلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5650
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
محمد جعفری واحد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4796
 
نمونه دولتي
زنجان_ هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
امید فرزادیان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4688
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
سمانه محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
زنجان_ شهدا
مهدی پناهی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
زنجان_ روزبه
حسام علی جانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4940
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
مبینا ستاره
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
زنجان_ کوثر
قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری