گرمي

گرمي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علی دلیر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6341
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
آرمان پناهی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4791
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
نوید امراهی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5463
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
میلاد نظری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4921
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سینا قاسمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5094
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی اسدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5357
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
محمد پاشایی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
آرمان آقالو قنبرلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6015
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
محمدمهدی بهشتی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4627
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی رحیمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
سینا زارعی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
امیرعلی مولایی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5023
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
حامد بهشتی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6149
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
بابک خسوری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5179
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سیدجواد اسبقی وانستانق
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5628
 
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
رضا دیباحسی کندی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4384
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
میلاد فریاداوماسلان علیا
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
مهدی فرزانه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4606
 
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی