خلخال

خلخال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


امیررضا امیری سجهرود
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6595
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
نسیم رضایی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5731
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد پارسا
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5708
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
امیررضا بیرامی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6489
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
حانیه نعمتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6403
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
یاسمین گل محمدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6623
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
احمدرضا معصومی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4870
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
علی جعفرزاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
فریما دادور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5283
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
پدرام معافی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5893
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
امیرعباس قربانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4802
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
کیاوش حسنی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5366
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
علی ازمون
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5680
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سیده فاطمه مقیمی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5588
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
نگین برزگر
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5143
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
نیما شهیدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5585
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
سید علی رضا عزیزی زاییه
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5976
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
مانا نیکی بخش
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5914
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
سید محمد سجادی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5718
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
امیر رضا بخشی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6071
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
آی ناز شهریور سو سهاب
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5083
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
حمید رضا روشنی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5799
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
نازنین قدرتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5646
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
محمد حسین نورانی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5084
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
زهرا وثوقی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6522
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
المیرا جعفر اوغلی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5487
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
حمید رضا بهمنی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5942
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
مهسا فیض الهی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5912
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان
امیر حسین رجبی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4986
 
تيزهوشان
خلخال_ شهید بهشتی 1
نگین حنیفه زاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5250
 
تيزهوشان
خلخال_ فرزانگان