اردبيل

اردبيل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علیرضا فروتن
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4950
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
زهرا مقامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
جلال شاهدوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4461
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سوین طهماسبی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5512
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
احسان علیزاده نیاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهسا صفری دودران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
پگاه قضایی نیاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیر حسین بازیار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
فاطمه امجد گرجانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمد محمد پور نیاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4279
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
آیلین خاوندی زاده اقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
زهرا خادمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6451
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیناز فقیه نجفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5944
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
فاطمه پاکدل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6092
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیرحسین ابراهیم زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مینا عبادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4982
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
نیلوفر مهدوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6094
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مریم اسفندیاری آتشگاه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6027
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
اسما سعیدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5828
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
کیارش سیفی ایناللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
عرفان قلی پور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نگین خرم دوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6368
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
ساینا عادلی اردبیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5717
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیناز صدقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا بخشنده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5635
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سهند شیدا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5811
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آریا طوبا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آریا قهرمانپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5267
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
امیررضا وکیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5295
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پدرام عباسیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
منصور ایرانی بیگ باغلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سمیه سیدزاده نیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6682
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه 2
هاجر ذبیحی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5283
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سیده هانیه موسوی دیجوجین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4810
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
ارمان هوشیار قوجه بیگلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5228
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
احسان عبدغرایی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5339
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
توحید غنی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5690
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
هادی ولی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
صبا خوش خبر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
پوریا صدر امیرجانلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرمحمد شاهماری قلعه برزند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
علی نصیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
یوسف نوری مجد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5626
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
زهرا خلیل پور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدرضا قاسمی کلخوران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5470
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
ثنا فعال پور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4891
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
امیررضا رحیم پور ثمرین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
امیرمحمد پرویز یونجالی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهسا پوراسمعیل مغانلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6089
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
کیمیا محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6002
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
پوریا سرخان زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
صدرا فیاض
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سینا سلیمانی مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5370
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
ویدا قوی دل طالش میکاییل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6280
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
علی سیدابراهیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
رامین نعمتی عموقین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5200
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیررضا عزتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5369
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
فاطمه تقی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سما سپرده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5749
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
رزا حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6308
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
فاطمه حقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5551
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
حانیه مالک
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5669
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
احسان کمالی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5600
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
میرطاها حسین زاده تولون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آی سان عبدالحسین زاده نمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5713
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مهدیه محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6301
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
عرفان ارجمند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5840
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیدین قوامی مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
امیررضا لطفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5094
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
فاطمه قاهری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5962
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
امین قدیریان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
سهند فتحی ساقصلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4321
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
سارا رضاییان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4518
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
صبا آردن
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6333
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
فرناز بابیانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدحسین افندی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
نسرین مالکی دولق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5904
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدجواد قطاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین مشکی ماجلان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5842
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
شایان شکرزاده اجیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5446
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مریم رجایی نیا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5345
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
دریا هادی اقلیم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آریا مهدی پور لیچایی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5038
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
الناز معرفت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6115
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا جلالی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6417
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیر رحیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
ساناز خیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5826
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
رضا احمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
زهرا حوتی ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مریم سیفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5312
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
مریم کرباسیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6102
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
مهرشاد نامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5797
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آرمان دهقانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4700
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سیدعلیرضا سیدجامبر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمد تقی پوراوچبلاغ
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
سبحان محبی اذر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5332
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سپیده بی گناه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4869
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
سینا بیگ زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
علی بهلولی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سیدسجاد شمس
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4486
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
کوثر عطارنیا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6046
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه 2
نسیم قاسمپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5938
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه 2
مهدی جهاندیده کرکرق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نگین فتحی مرادلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5945
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
نگین قهرمانی تپه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5698
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدرضا علامه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5808
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مهدیس نوع پرور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6166
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
مهسان زینالی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
حانیه بیون گبلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
محمدرضا عالی پور اردی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیررضا ممی پور کلخوران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
زهرا اصلان پور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
رقیه وهاب زاده حاجی خانلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5714
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مهسا صادق زاده ملاباشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5257
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی
شاهین جلیلی دیجوجین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرحسین قانع مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5546
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
یلدا صداقتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
آیدین سلیمی پرمهر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5889
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مهدی بیداردل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5790
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مبین سلیمی پرمهر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
محمدجواد جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
صبا حاجی پور شریف بیگلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
هادی نوراللهی ملاباشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5174
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیررضا مصری گندشمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
سیدمهدی وهاب زاده قریشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5680
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مریم حاتمی ایلخچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آریان فتحی اردی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آی ناز سلیمی پرمهر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مریم جوادی اشک شهر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5966
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
کوثر ملکی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5440
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین عصری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5251
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه 2
حسین ابراهیم پور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین بهزاد مغانلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5819
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
میرسجاد موسوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4903
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
علی دهقانی شیخ احمد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5925
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آی سان سلیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آرمین بشیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6383
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
حسام زعفرانچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدرضا سرافراز
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5661
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مهران نصیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
صبا سلطانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6107
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه 2
نگین روحی سامیانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4440
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
لیلا مهجورنیاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5293
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان ناحیه 2
هادی اکبریان باروق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین ذکری زارنجی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6561
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
رضا شیرینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سینا آقازاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سایه قاسم زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5149
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محسن رضایی سوها
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6008
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محسن سیفی قوجه بیگلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5927
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سپیده خلیفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5714
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
معین خلیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5946
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مهناز جوانمرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4603
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
مهران آدیگوزلی مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5637
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
علیرضا اسمعیل نژادجناقرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6042
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیلین راهروزرگر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5610
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان محقق اردبیلی