گرمسار

گرمسار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5167
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
شقایق شیرازی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5623
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه حسن زاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فرید عباسی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6250
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد امین کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5755
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهران خالقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5887
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4834
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی رضا مضروب سمنانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد مهدی وکیل منش
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4564
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیر حسین کلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4353
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد متقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فایزه شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5452
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ابوالفضل شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4861
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد رضا کاظمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5020
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
ریحانه ورامینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4697
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محمدامین عرب شجاعی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6237
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
متین طالبی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4589
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ملیکا ابوالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5856
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی بهرامی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
حمیدرضا ریواده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4617
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سید امیر ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4631
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سعید دانه کار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4318
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرفان پازوکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4384
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4876
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مبینا محرابی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4402
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
الهه گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4199
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
عرفان شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4570
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نازنین محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4395
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
زهره شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسام عابد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 3854
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
متین صبوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
آرش صادقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4079
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد علی قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی مخبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5945
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سورنا ابراهیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4534
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4874
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه جعفری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4824
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی حسین قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4914
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
پوریا خانلرزاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه سادات حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی میرآخوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی عرب
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4488
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نگین ایجی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4725
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سپهر ترامشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4956
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4602
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه متولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5144
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مریم ابوالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4669
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فایزه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4959
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ملینا کردوانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5475
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
ملیکا محمدی نژاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5194
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
زهرا عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4966
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ریحانه کاشی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه محله باغی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4797
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
شیدا صفی الله
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5361
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
معین کبیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مبینا کبیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نرگس رضایی مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5422
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
فاطمه عباسی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حنانه قربانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سارا نسیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5097
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی ملک پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4508
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مبینا لهردی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5381
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مریم موحدیان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4791
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حمیدرضا کلاتی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4483
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا خلجی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سید محمد افخمی مصطفوی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4046
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه علی بیگی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسین تسنیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی عرب درازی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4798
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رضا فاجانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4621
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین فاجانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین رستمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5568
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
مهدی تسنیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ایمان اسفندیار
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4371
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد گیلوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4262
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رضا شیردل
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4804
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه مختاری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرمحمد شیرازی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4432
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4530
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم احمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4691
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
بهزاد عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4839
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
محمدرضا گلیوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4434
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا شعیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4592
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نیما نجفی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4385
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی مودودی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5141
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهيد بهشتي
ابوالفضل هاشم پورچوبی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5716
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی خادم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4968
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5709
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سیدمبین طباطبایی نژاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی شادکام
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5283
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه پرویزی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهرانا کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4878
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه سعیدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5564
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
مژده قایمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امید نظری مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی عرب عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4713
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا مولایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4364
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سید محمد حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4602
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا عالمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4336
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني