فلارد

فلارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سجاد منصوری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه علی پور
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4986
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدیه کمالی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
میثم احمدیان
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4263
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی سعیدی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهرشاد احمدیان
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4436
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مریم کریمی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4759
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
ابوالفضل فتحی شاه نجفی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4662
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
زهرا قربانی میشانی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فاطمه بابااحمدی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5976
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فایزه همتی چهادهی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5325
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مریم شفیعی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5681
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نگین سلحشوری
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4930
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان