بروجن

بروجن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نرجس علایی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5734
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
کمند قیصری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
نازنین قربانی اورگانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5811
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
علیرضا علیخانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6113
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مهشید مردانی بلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6000
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
شایان اسکندرپور
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5487
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
فاطمه منصوری گندمانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
پوریا اکبرپور بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5414
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
زهرا خلیلیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5283
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
لیلا للگانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
پگاه الهیان بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مریم میرزایی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5811
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
عرفان ربیعی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6050
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مرضیه حاجی زمانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
نگین شیرانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
عارف نواییین
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5873
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
امیررضا رافعی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4745
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
نرگس تقی پور
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5655
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مایده سپهرنیا
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5172
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
عاطفه نصیری بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدمهدی مرادی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
مرضیه پیرایش فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4756
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
فرهاد فرهادی یونکی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4586
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
نسیم حقیقتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5607
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
علیرضا مرادی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5543
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
حمیدرضا صالحی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
امیرحسین عباسی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
صبا جعفری فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4810
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مهدی قادری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
علی لطفی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5087
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
زهرا رفیعی فرد
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5444
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
زهرا کارگر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5288
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
رضا ربیعی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5340
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
حسین مختاری مقدم
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5238
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
ارمین باسوری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5156
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
شقایق ایرانفر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5378
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
مهدی دیوان زاده
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4180
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
فاطمه یگانه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5733
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
حامد بزرگمهر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5187
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
محمد حسین برجیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5293
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
امیررضا جباری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4214
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی