سامان

سامان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا عرب
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5342
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
محمدجواد مظاهری شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5148
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
رضا زمانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5574
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
سپیده رحمانی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیدعلیرضا نوربخش شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
سیده الهه مولوی وردنجانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
فرناز بهرامی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4533
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
علی داودی چمزینی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4728
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی محمودی چم حیدری
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5216
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
نفیسه زمانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5475
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا زمانی شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه