فرخ شهر

فرخ شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مهسا طاهری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5457
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیده حدیث آزاده
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5629
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
سپیده میرزاییان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه