شهركرد

شهركرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


هانیه امانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6147
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
آذین نوبخت قمشه
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6337
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
سمانه میرزاخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6144
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
بهار مشرف
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5866
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
کمند گرگین
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
فاطمه کریمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
معصومه کریمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمدرضا خدادوستان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهسا خدادوستان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6112
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
احمد قوامی پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
احمد فتح الهی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهرنوش محمودی پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6413
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
ساحل رفیعی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6406
 
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
فریوش شادنوش
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6069
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
فیروزه سقایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
زهرا دلشاد
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیدحسن هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمد خلیلی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
پارسا محمودیان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5640
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
فاطمه درخشان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
شهركرد_ پژوهش
محمدامین حکمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5079
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
ابوالفضل فتح اللهی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5856
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
کیمیا علیدادی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مریم قطره
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5618
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمدباقر مولوی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5292
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
عرفان محمودیان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5929
 
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
رضا رحمانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
پارسا رییسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5711
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مایده قیاسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
حمیدرضا فاضلی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5504
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمدمهدی بیاتی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
مهدی بیاتی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
ملیکا صادقی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمدهادی عسگری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل