جنگل

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی جنگل سال 95


فایزه دست نشان
نهم - جنگل
میانگین تراز کانونی: 3581
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان