تربت جام

تربت جام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نعیمه ارمین
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5693
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
سعیده زنگنه
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6441
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
سارا محرر احمدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
ملاحت علی شاهی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5836
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
محمدامین دهقانی قلعه سرخ
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5207
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
نازنین اسحاقی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5333
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
آیدا شیردل عباس آباد
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5864
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
رضا بهرامی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5115
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
صالحه افشارزاده
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5844
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
سیما حاجی امیر پور
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
حسنا رحمت پوری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5099
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
ایدا ابراهیمی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
محمد رضا عرفانیان اخلاقی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
امیر محمد فندختی شهر نوی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4772
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
میترا کلوتی احمد ابادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
شقایق قاسمی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5289
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
طهورا شهری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5600
 
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
زهرا عزتی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6008
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
لیدا عنابی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4954
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
مهرداد رسولی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5936
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
امید میری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5219
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
محمدصالح طاهرپورفیروزکوهی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4094
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
نازنین جلالی سنگانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
فاطمه کشوری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5105
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
امیر حسین صحرایی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4911
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
مهدی یوسفی کلوتی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4796
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
مهلا نظریان جامی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5032
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
پری ناز تکلو
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
عالیه زیوری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4951
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
نرگس زنده دل بزدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5197
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
عرفان ناصری فر
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6077
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
اسیه یوسفی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6047
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
مهدی فقهی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4966
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
زهرا جوادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5717
 
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان
فاطمه سمنگانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
علی دامن پاک
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5467
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
مینا وهابی گزیک
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5397
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
محمد امین تهرانی پور
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
مهتاب قادری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
زلیخا چوپانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5185
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
سلمان دری محمد ابادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4403
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا
محمد تبریزی یادگار
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5223
 
نمونه دولتي
تربت جام_ ابن سینا