گناباد

گناباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


جواد نصیری مقدم شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
فرزانه زنگنه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5212
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محدثه فتحی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
فرزانه نجار زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محمد صالح ذبیحی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
علی کفاش ریابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5682
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
امیر حسین شجاعی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5148
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
محمد صالح علی اکبری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5634
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
مهدیه کاملی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5535
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
جواد اکبری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
زهرا سادات رضایی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4927
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محدثه گواهی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محمد یوسف زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4869
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
رسول یوسف زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5336
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
مریم سبحانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5544
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
مریم مختاری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5898
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
سید مرتضی فاطمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4491
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
حجت شهابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4971
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
امیرعلی روغنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4952
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
فاطمه آهویی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4355
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محمد رضا فتحی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5267
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
صالح حاجی زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5417
 
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
مهلا فتاح زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5649
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
نگار خاکستانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5708
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
فاطمه خاکستانی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
امیرحسین لعل قدرتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
علی زنگوی روشناوند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4425
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
ابوالفضل دلاوری نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5070
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
فاطمه امانیان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
امید پور عابدین
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5452
 
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
امین پور عابدین
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5226
 
تيزهوشان
گناباد_ شهيد بهشتي
مهدی طالبی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4706
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
زیبا براتی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5470
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محمد کاظم زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4166
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
میلاد کاظم زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4278
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
الیاس میر
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
مژگان خدایی بهاباد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
محمد باقر محمدپور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
سیدعلی مهدوی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4718
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
حسین صادق زاده بهابادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
راحله عربی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5085
 
نمونه دولتي
گناباد_ محموديه
امیرحسین سلمانی زاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6300
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
امیر حسین کاظمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4422
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
امیر رضا عاشوری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
قایم گرایلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
محمد حسین عبودی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5072
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
مصطفی پور یوسف
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر