فريمان

فريمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فرزانه پاسبان موسی آباد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
مصطفی فخامی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5387
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
زینب حسینی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4991
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محمد نوری طراز خاکی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
رضا مهرکام
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4895
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
علیرضا افقهی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سجاد قدیری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4329
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مینا شرفی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4619
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محمد فرهی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6519
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
ابوالفضل نصری قرایی نصرآبادی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4907
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مایده مسعودی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5638
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
دانیال رفیع زاده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5684
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
معصومه سلمی کلاته بزرک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
امید صبوری حاجی آباد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
احمدرضا فریدی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5593
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مایده شیرافکن
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4804
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
سجاد جوینی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4487
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سیدمحمدجواد لاژوردی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
امیر صالحی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فایزه محمدپور
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
رضا پاسبان موسی آباد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4492
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سجاد اکبری فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4411
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
محدثه ظفری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محمدرضا مستغنی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6027
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سیدمهدی حسینی نیک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4221
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حمید عجول
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مصطفی کنعانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 3949
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مرضیه خاکشور
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4302
 
نمونه دولتي
تربت جام_ عفاف
محمد عربزاده اسمعیل آباد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4099
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
علی قایینی نژاد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4149
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
آرمان واحدی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
علی اصغر کنعانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حسن شیردل
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4069
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سید حسن ساعدی گنگک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4523
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حجت نبی زاده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
محمدمهدی ناری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
طاهره قوی عرب
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4312
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محسن نیک روش
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مهرداد یوسفی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4677
 
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
رسول نگهبان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6566
 
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2