تايباد

تايباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مرتضی متین زاده
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
زکریا ظاهری مشهدریزه یی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
آرمان تاج محمدی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6428
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
فایزه عظیمی حسینی یی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6171
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
محمدرضا عیدی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
اسماء اکسیر
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5664
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
حانیه یادی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
تايباد_ فاطمه زارع حسن
سیدمحمدجواد اسلامی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
امیرمحمد محمدی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4630
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
وحید حسین زاده
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
سیدابوالفضل کلالی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
سیدعلی رضایی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4960
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
محمدرضا نعیمی
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4385
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
عرفان صفری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 6039
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
امیرمحمد سروری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 4822
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج
زکریا شاکری
نهم - تايباد
میانگین تراز کانونی: 5035
 
نمونه دولتي
تايباد_ معراج