كاشمر

كاشمر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زینب عطاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدیه صفری مرجان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4907
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ریحانه طاعتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5915
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
سمانه حافظی کلاته شادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4992
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
رضوان به آبادی بجدنی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5844
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدیه محمدی تجرودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5002
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
فاطمه بازارگان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
بردسكن_ نمونه آمنه
زهرا محمودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4761
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
محمد صمیمی تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5576
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
فاطمه یوسفی هزاری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4773
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مبینا برمکی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5331
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
ابوالفضل برکند
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
گناباد_ ملامظفر
مریم رضایی فرشه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه شکری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
محمد ابراهیم نژاد محمدیه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نازنین بهادری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4985
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه جان فدا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علی میری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5050
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
زهرا حاجی نژاد کلاته شادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5211
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
فاطمه حاجی نژاد کلاته شادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4889
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
محدثه تنهای شمس آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
بردسكن_ نمونه آمنه
اکرم صافدل
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4421
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
مرضیه قره خان پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
لیلا ناطقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4729
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
مریم آبروش کندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زینب خلقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5243
 
نمونه دولتي
فيض آبادتربت حيدريه_ نمونه آمنه
فاطمه سعادت طرقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4752
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
سمیرا صیاد ریوشی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4696
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
عرفان عامری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5509
 
تيزهوشان
كاشمر_ شهید بهشتی
سیما علی محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4778
 
تيزهوشان
كاشمر_ فرزانگان
مریم معلمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مریم صفری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4453
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
زهرا رحمانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4674
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
بهنام میرزایی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
محمد خلیق
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ نمونه امام خمینی
ناهید پورایران
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4554
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علی رضا فارسی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4258
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
ریحانه شهابی فرگ
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
زهرا میدانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4445
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مبینا امیری مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4427
 
نمونه دولتي
بردسكن_ نمونه آمنه
سیده ناهید طاهری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4722
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
نرجس ایرانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4133
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
سمیرا باقری اوندری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4558
 
نمونه دولتي
خليل آباد_ فضیلت
ریحانه زنده جانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5416
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
نرگس نقدی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
علی رضا همتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4703
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیر طاهری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4462
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
علی صالحی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4176
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
ابوالفضل حلاج
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
محسن مظفر فدافن
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4529
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امید مرادی تربقان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
امیر خلیل خانه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5024
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
نجمه نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4705
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
معصومه پیر‌
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4751
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
مهدی صدیقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 3898
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
جواد نخعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
كاشمر_ آیت اله خامنه ای
سمیرا عبداله زاده تنورجه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4632
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
فاطمه سادات حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
كاشمر_ نمونه ایمان
کوثر معینی زارعیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4116
 
نمونه دولتي
ريوش_ کوثر
ابوذر قلی پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
علیرضا تولایی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4943
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری
حمیدرضا مشتاقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4466
 
نمونه دولتي
بردسكن_ شهید غفوری