سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سیدسینا حسینی هوشیار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6329
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
رها کوشکی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6072
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علی اکبر آذریار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5622
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مینا خیرآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5761
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محدثه رمضانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
علی دیانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5452
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علیرضا شهرآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
ابوالفضل شریف نیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
فاطمه اسلامی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
هدیه غلامی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6326
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیرمحمد محمدیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
فایزه یوسفی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
محمد احمدآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5869
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
علی نجم آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4854
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
فاطمه رحیمی مجد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5877
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
ریحانه بازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
سمیرا قلعه نوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5662
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مهدیه مسکنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محدثه سعادتی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
همیلا حسینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5617
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
مریم عادلی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5683
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محمد برغمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5396
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
جواد فیض آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
کیمیا احسانی تبار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیرحسین فلاحی فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5883
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
حسن ضیغمی مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4038
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مینا مسکنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
فاطمه سادات فروزمندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5432
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
آذین سلیمانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
سیما صالحی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مریم آسیایی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4933
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
حجت میدان دار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
فاطمه پور ادیب
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5533
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
مطهره برآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5986
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
الیا الهیاری راه چمنی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
رضا شریف زاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سارا رازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
مصطفی خورسندی بهار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
مجید دارینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
بهروز کریمی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5954
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
کامیاب نصیری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
حانیه ریوفی نیا
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محمد محمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5463
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
یاسین رستمی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مجید قزی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5380
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
مرضیه تاتار
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
مجتبی زارع
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5287
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
فایزه احمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5972
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
محمد کرمی بیارجمندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مریم علیکی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
شهره یعقوبی نژاد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مهدی علی آبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سعید مصلح پور
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6335
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
راضیه صدیق فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
زهرا بهنامی فر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5512
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مجید برزویی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5795
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
نیما کمیلی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5070
 
نمونه دولتي
سبزوار_ هنرستان شریعتی
زهرا فرزامیان
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5804
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
نازنین صادقی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
عاطفه بهرآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5643
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
محدثه سادات حسینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5176
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
مهرناز مولوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6111
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
نادیا فاضلی علی آباد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
مایده نصرآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5786
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
محمد بازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6145
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
معین فروغی مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
سید محمدامین دلبری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
زهرا کیقبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
امیرحسین افضلی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5329
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
فایزه ادیبی بیدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5714
 
نمونه دولتي
سبزوار_ رسالت
مهدیه برادران فیروزآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5483
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
امیرحسین قلعه نوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5294
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
مهران ریوندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5597
 
تيزهوشان
سبزوار_ شهید بهشتی
حامد قلعه نویی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4516
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
عرفان قلعه نوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
فاطمه بازقندی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5701
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
خشایار توکل
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4674
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
محمدپویا عباسی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5489
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
مجید مصطفوی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5059
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
یاسین زرقی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5455
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
سعید قزی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5352
 
نمونه دولتي
سبزوار_ باقرالعلوم
زهراسادات عربشاهی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5919
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی
صادق فهیمی صدر
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4192
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
اسماعیل نصرآبادی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
سبزوار_ دکتر دانش
اکرم اصغری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
سبزوار_ نرجس شریعتی