تربت حيدريه

تربت حيدريه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نگین معلمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6266
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا شیبانی نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا نعیمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6188
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
مشکات ستوده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5934
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فایزه غلامی منطری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6036
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
نیلوفر وطن دوست
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فایزه مهدیان مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6327
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
شهریار ترکمن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5727
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
رویا رمضان پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
هاشم بهزاد پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6689
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مهدیه دوره
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5022
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
نگار رحمت علی خزایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
احسان کریمی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
سارا توسلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5126
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
کیمیا باقرنیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4710
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
مهدیه مالکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5905
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
پوریا شهداد فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5872
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
نگین رضایی آغوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5798
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
ایدا ارجمند
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
نگین خنجری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5616
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
میترا رضایی سهل ابادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5382
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
سید متین موسوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4822
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
فاطمه سلیمانی نیک
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5842
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
محدثه احمدیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5329
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
عارفه خوشرو
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6361
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا مدرس
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5706
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه عرب
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5531
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
امیر محمد حاجی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4355
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
شهریار محمد زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5483
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
محمد رضا لطفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
رویا شهرضایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5726
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
جواد جهانشیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
بهار بخشنده سجاد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5668
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
معین اصل دار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4398
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
متینه دلیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5350
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
حمیدرضا راعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5405
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
عرفان چرخیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
ابوالفضل معتمدی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6058
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مریم مرادزاده بند بیشه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5853
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه سلیمانی چناری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
عماد کوه جانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
علیرضا محمودیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5045
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
محمدحسین فکوری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4616
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
رویا نیازی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
سید محمدرضا نقیبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5224
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
علی روستاییان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
شقایق زارع
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5608
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه قنبری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4796
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا محمد نیا بنهنگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6133
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
صبا سلیمان پور تمام
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5115
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
سیده زهرا ابراهیم زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5579
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
عارفه نواری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5761
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
امیر حسین دارابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6055
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
کیانا کریمی فرزقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5989
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
سمانه نجاتیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5915
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
صادق موسی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
زهرا علی نیا کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زینب حیدری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
علی خسروی سهل آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5917
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
رقیه رستمی پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
محمد ذبحی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5211
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
مهدی بلوچ قرایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4587
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
مریم بلبل تربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5636
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
علی سبزواری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5370
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مصطفی فرهادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5719
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسين
محمد عباس زاده چراغعلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5638
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
شیدا اسدی قاسم ابادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5731
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
فاطمه منتظر تربتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا حاجی مرتضایی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6214
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه
زهرا شعبانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4766
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محموديه