نيشابور

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی نيشابور سال 95


مهلا حیدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5492
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
نجمه سادات حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6204
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
کیوان سلیمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6071
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
زهرا سادات حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
یاسمن شورورزی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5522
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
مایده رحمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5477
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
علی بازوبندی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5771
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
اسماعیل محمدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5800
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
زهرا گلقندشتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6173
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
علی مصباحی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6094
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
پویا فروزان کیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
علیرضا کرمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرحسین افراشته توپکانلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
شاهین لگزیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
دانیال ارجمند نیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
احمدرضا گنجعلی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6278
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
پدرام لگزیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5576
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
آرش پورکاظمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5374
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمد مشکانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5454
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سینا پورجلال
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5282
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمدرضا عبدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علیرضا عبدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4724
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
آرش جوادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4777
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عظیم دارابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4541
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علیرضا عابدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5576
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمدرضا غفاریان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
آرمین بهشتی نیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5298
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سجاد بذرگری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرمهدی زارعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرحسین عابدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4686
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمدرضا کاویانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5309
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرحسین شیرزاده
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5514
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
محمدامین سکاکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
شادی ابراهیم نژاد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6177
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
حسین شاه آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5069
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
الهه حیدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6129
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
رضا لگزیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 3765
 
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
علی بازوبندی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4462
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
الیاس روح آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ساجده مسیح آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5718
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محمد گرمابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4670
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی فیض آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4782
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
مریم صابری فر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6208
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان