قوچان

قوچان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


ایمان داودی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
عرفان علیرضا زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5401
 
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
محمدرضا اتاربکی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5135
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
سجاد بخشی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4831
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
عادل تقدیسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
محمد باقری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
امیرمحمد مهراب قوچانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
امیرحسین رحیمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
امین عزیزی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4557
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
نگار کبیری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
محمد برسلانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
فاطمه جعفری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5154
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
نگین زمانیان خوش رفتار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
محبوبه بخشی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5808
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
محمدمحسن تهمتن مقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4351
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
فرشته حسین زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4770
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
سروناز قربان زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5009
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
مهدیه کارکن
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5399
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
فاطمه جماعتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4881
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
زهرا قربانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
محمد یوسفی نقاب
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4314
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
مهلا اکبریان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
محمد شیرزور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4341
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
مریم برات زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
الهام عصبی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5954
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
نازنین نوروزی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5450
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
محمد شبانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5286
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
زینب حسن زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5013
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
حمیدرضا سلطانیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
علیرضا سلطانیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5506
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
شیما شجاعی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6010
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
محمد رضایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
فاطمه ذبیحی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5130
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
فاطمه عزیزی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5274
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
فایزه رضوانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4961
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
سینا سرایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5819
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
زهرا ضیغمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
امین یدالهی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4945
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
زهرا محمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
فاطمه دهقان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
امیرحسین خلیلی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
مهدی دلیری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4476
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
فاطمه سرچاهی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
سمانه جاندارو
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5694
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
سینا روحساز
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
رویا بوسلیک
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
فاطمه خوشدل نیت
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5269
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
محمدعلی بخشی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4494
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
محمد احمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5445
 
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
علی رحمتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6179
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
علیرضا صنعتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
علیرضا قدیری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
شادی دلیریان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5149
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
زهرا موقری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5868
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
فاطمه آزادی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6513
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
اسماء اسماعیلی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
علی داوری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5054
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
زهرا محمدزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
عرفان پیرفخرآباد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5572
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
فاطمه فاطمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5753
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
مهدیه براتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5466
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
سیدمحمد سیدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4612
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
سعید پورکاظم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4947
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
سعید خانی پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4260
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
امیرحسین معین نژاد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6030
 
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
مهلا خدومی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
هستی کوهساری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
علی سلطانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
امیرحسین حسن زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
زینب پیرای
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
علی سهرابی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
محمد بی غم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5935
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
ساغر صفدری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5661
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
سعید خوش خو
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4833
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
پوریا تولایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4974
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
پریسا افکار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
سیده مهلا طاهری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5175
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
فایزه نادری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
امیرمسعود حسن زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
سجاد نیازی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4411
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
فاطمه غیور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5683
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
امیرحسین اسماعیلی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5037
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
احمد کریم زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4529
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
طاها سیفی زوارم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4232
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
زهرا کلیدری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5879
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
محسن جعفری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4994
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
سحر نصیری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5254
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
بهار توحیدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5653
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
سپیده ایزدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5728
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
فاطمه سوارشجاع
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4777
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
محمدحسن سرایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5359
 
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
آیدا حاجی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5047
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
حسن موسی پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4955
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
معصومه مشکوتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5171
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
محمد وثوق
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4184
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
امیرمهدی علی نژاد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4714
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
محمدابراهیم اسکندری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4509
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
سحر پیرفخرآبادی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4416
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
علی صدر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5331
 
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
زهرا جعفری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5680
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
امیرحسین خسروی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4611
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
فاطمه اکبری راد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4942
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
زهرا همتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4783
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
نسترن اسحقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
سجاد سرایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
یاسین زراعتکار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4259
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
حانیه پرستار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
فایزه محمدپور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4822
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
حسین یوسفی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5019
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
محمدسینا جهان بین
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
محدثه محمدولیپورقربانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4915
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
دل آرا بهزادمهر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
علی اصغری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
هلیا نوری رهورد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4947
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
ملیحه نیک دل
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
سجاد محمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4591
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
زهرا عبداله زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4658
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
نیلوفر مسرور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
مهدی اسماعیلی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4432
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
نگین معصومی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4749
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
نگار معصومی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4802
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه
کوثر حیرانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5466
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
حانیه سادات حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4650
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
زکیه آدینه دوست آبادی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
فرزانه صبوری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5821
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
محمدرضا قایمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان شهید چمران
نادیا محمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
سیده سارا ذوالاکتافی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5022
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی فاطمیه
اسحاق پارسا
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4768
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
مهدی باقری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه شریعتی
مهلا جامی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5738
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
زهرا باربد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5886
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی کوثر
مرتضی مهربان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4995
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
علیرضا پورسلمان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
قوچان_ نمونه دولتی آیت الله خامنه ای
سیده معصومه مقدسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4485
 
نمونه دولتي
قوچان_ هنرستان حضرت آمنه