چرام

چرام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


نرگس اکابری
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5982
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
امیر محمد یاوری
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 6884
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سید امیر رضا موسوی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 6047
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
مریم سادات موسویان
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5790
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
علی رضا دشت پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
محمدامین بهره یی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5430
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
زینب مرادی نژاد
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5545
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهدیه کاظم نیا
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5398
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
شبنم مکرم
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5552
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فاطمه آذر
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5288
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زهرا محمودی زاده
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5284
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه تقی زاده
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5608
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
پریا احمدی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5135
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
یاسمن خلیل پور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5920
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حمید رضا تقوی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
امیررضا نوروزی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5249
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فاطمه بخشایی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4617
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
علی تقی زاده
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5119
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه مرادی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5008
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان