دهدشت

دهدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


اشکان بهره بر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4999
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فردین هناد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5651
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیدمیلاد دانشی فر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4861
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدمحمدرضا فروزنده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5262
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدنیما طریقی نژاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5491
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
احمدرضا فلاحی مهر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5535
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
شیوا نروژ
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6049
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
نادیا فرهادمقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4531
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فرزانه حسینی لیر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فردین ناظمی مهر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6006
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمد انقلابی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5699
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امیررضا کاظمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4597
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
نوید مومن
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سارینا علی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6432
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
مریم فقیهی نژاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6798
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
نادیا روزپیکر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5764
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فاطمه جفایی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4896
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زینب آرشی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6342
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
حسین نظریانفر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5760
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیدمرتضی دانشگر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
میلاد شرافتی نسب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
حمید خیرخواه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
ناهید صدقیانی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
اسماء پوزش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6656
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سمیرا آذری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5973
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فرینوش خرمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5723
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیده شیوا محسن زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیدمحمدمهدی موسوی نسب
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5423
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
رضوان زارعی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6042
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سیده آیدا محقق
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5596
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
آیدا پرگان کلایه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6130
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه پرواز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5306
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
یاسین صیادی نیک
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5879
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
شایان فتاح پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
پوریا آزادوار
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5830
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
مرضیه آران پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیدعلی رجایی نیکو
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
رامین پیروز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدرضا دست لاف
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
محمدمهدی آذرپیوند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4549
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
محمد عارفی مقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6142
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
موسی سیارپور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
هادی کمال زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5580
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
علی پرورش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4652
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امیرحسین جهادیان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4671
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فرزاد دیدار
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیدابوالفضل خادمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4631
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
پردیس پرمهر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
علی اندیشه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
نرگس جمال زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5557
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
نرگس کریمیان سوق
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5460
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
کامبیز دم شناس
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5408
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
زهرا فتحی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5825
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
صدیقه فتحی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4472
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
نگین ارشاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5834
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
شیلا دشتیان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
تارا اسفندیارمقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5119
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمدرضا آرمون
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5529
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
حامد درسته
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4845
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
نگیندخت روزیان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4878
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
طاهره افرازه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4771
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیدرضا موسوی سیرت
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4760
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
لیلا روان پیکر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5183
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا نظری پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5208
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امید پورابراهیمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5132
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
فردین الهامی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5134
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
آریا خوشنوامقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5364
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا مهدوی زاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4758
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سارینا توان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4905
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
اشکان کاظمی نیا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
علی جهان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4875
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سعیده خرامات
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4584
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
ستایش صمدیان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4454
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
مهسا خادمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5699
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فاطمه خواستی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5610
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فردین شجاعی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
زهره فرزین نیا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5430
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
جمیله آذری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5148
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
الهه دانامنش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زینب خندان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5465
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهران علی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5651
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
ساناز بژم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4983
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
امیرمحمد هادی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5202
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی آران پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
سیده زهرا توفیقی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5107
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
آیدا خضریان نژاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
فایزه دلشاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4871
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
میثم برهمند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
علیرضا شریف مقدم
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
شبنم سهیلی فر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
سیدمحمدحسین رضوی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
احمدرضا دیانتی راد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5478
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
مهرشاد جان فزا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5271
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
امیرحسین آروانه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5672
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
ابوالفضل منتظری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
محمدصادق حبیب الهی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5065
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
عفت کیانی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
مهدی پاکباز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4709
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
حسین خادمی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4624
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
حمیدرضا اشکانی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4948
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
مهدیه برزگر
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5501
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زینب محمدی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
زهرا دانشی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده