گچساران

گچساران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


مرضیه محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6716
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه قیطاسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6001
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
دل آرا حبیبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6772
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
پارسا اسدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6085
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدحسین اسدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5814
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نیلوفر شجاعی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5629
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
حمید رضا غریبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4683
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
رضا سمغانی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5456
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
علی رضا بیعتی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5683
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
ستاره رضایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5471
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
علی امینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5090
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
پریا سعیدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5983
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ابوالفضل پورعرب لیشتر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5165
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
محمدرضا محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
دانیال مظفری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5789
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
امیر حسین براتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5686
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مبینا صادقی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حسین آذرگون
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6473
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
کیانا خردمند مطلق
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6531
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
شیدا پورسوسن
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6623
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
سارا صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5308
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه فرهادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6608
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زینب محمدی چهارراه گشین
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6233
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نیما افروز
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6019
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
روزبه داریوشی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5389
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
سارینا سینایی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6744
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سجاد اسکندری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6279
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه فاطمی نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سحر ولدی یادکوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6740
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیده صبا جمالی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6283
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
حسین پرویزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5756
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
علیرضا طاهری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5097
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
امیدرضا توفیقی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5518
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمد فخرآبادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5759
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
پوریا غفوری نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4026
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
زینب صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4067
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مریم کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهرشاد مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3997
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
مهدی ابراهیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3615
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
احمدرضا علی سینازاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3471
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
شاهین سلیم پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5969
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
اسما مختاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6333
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدهادی گلستانی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5715
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
علیرضا خلیلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
محدثه رحمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5976
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رضا مرادی لار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6208
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
زهرا عبدی نشان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6140
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
سبحان پرور کوشک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5524
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
حسین عالی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6126
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
سپهر عسکری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5453
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
نیلوفر صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نازنین رضانژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5112
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فهیمه محمد علیزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا اصغری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
معصومه صداقت
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5177
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ایمان ارشدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
علیرضا زکی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4163
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
محمدعلی زمان زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4008
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
یاسمین صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5092
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا رضاپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5501
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
علیرضا ایوبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
سارا گیویان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4152
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
شکوفه زحمتیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6538
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
صمصام خانعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3971
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
سیده زهرا حقیقت جو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6661
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
زینب مصلح
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3744
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ماهان یغمایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4673
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
پوربه ظهرابی وندایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5186
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
مینا درخوش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیده طوبی حقیقت جو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5860
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
سیده زهره حقیقت جو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6351
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
علیرضا غلام پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3793
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
امین وفایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4085
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
مهدی یاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3922
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
سعیده نادری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سحر محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3676
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی حاتمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3973
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
امید ظفرپوریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4302
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
صادق جمشیدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4272
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
آرزو صادق پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سارا قرقانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی حیدر پور دیل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4100
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
حسین یوسفی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4917
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
زینب مردانی چهارده چریک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6480
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نیلوفر ظهرابی اصل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مجتبی محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5359
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مریم ملک زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3665
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمبین سلیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6045
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سینا مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
علیرضا رضایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5217
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
پارسا بازی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
رضا باقرپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5545
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
ملیکا گلابی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5794
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آناهیتا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6426
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
لیلا میری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6819
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
ساحل باهوش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6015
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مولود اکبریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5619
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
معصومه ظهرابی آبده گاه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
غزل رضایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6453
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
شهین عوضپور آرخلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مارال عباسی آرخلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5816
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سید ابوالفضل حسینی سراب ننیز
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6040
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
شیوا ارجی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5511
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
یوسف طیبی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4486
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
فاطمه مهرابی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5115
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
نیلوفر راهی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5623
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
نگین پورابتهاج
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5261
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
ساناز رحیمی باغملک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6235
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مریم کیانفر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5175
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
آرمین محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6124
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
مهدی انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5109
 
نمونه دولتي
باشت_ شهید بهشتی
لیلا باقرنژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5828
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
تارا دیهیمی خوب
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدحسین غلامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
محمدحسین نوروزیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
میثم اسعدی کیش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6155
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سیده غزل پورالحسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5764
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
ملیکا میهن نورد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5522
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا محمدی گوهرگان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5296
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
مینا شیرزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدحسین محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5218
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مهدی کشکولی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6297
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
بهار نوری نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیده زهرا بیعت اصل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4695
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
منصوره زارعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی رحیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5110
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
مسعود طاهری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4320
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
حسین رنجبر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5874
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
امیررضا نظری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4677
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
سپهر احمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5646
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیر راد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5332
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
غزال عبدالخانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4071
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
بهار محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5972
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رویا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیده نجمه میری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6193
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
اسما قایدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5163
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
زهرا موسوی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5886
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مارال جباری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5687
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمهدی کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4777
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امین گرامی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5951
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مهسا علیزاده دیل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4761
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
بهتاش فولادی نسب
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5989
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمد عوض پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5435
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
رضا انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5458
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
رضا عزیزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5639
 
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نیما پناهی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5061
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
نعمت اله افرا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4239
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
علی عباسی نزاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4065
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
فاطمه علی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5294
 
تيزهوشان
گچساران_ فرزانگان
مهدی مختاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5149
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
نسا بابایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4330
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
زهرا خلیلی نسب
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه یحیی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4463
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علیرضا عبدی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4454
 
نمونه دولتي
گچساران_ علامه طباطبایی
یلدا حشمتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5293
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
صدف جاوید
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5244
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی