ياسوج

ياسوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


علیرضا مدداللهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5824
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
دنا عبادی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
اسماء فتحی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6412
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه توکل پور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5893
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه قایدی نسب
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5945
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
نازنین آباد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
محمد دمیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6184
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
طاها دارفرین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5732
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
فایزه خادمی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5815
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
زینب مرادی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5837
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
مهرزاد الهی حسین اباد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5413
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
امیر ثنایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6027
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
مهسا جناب
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
کیمیا برفی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4701
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
مهدی پرهمت
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
فرزانه خبره
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5983
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
آرش بادان فیروز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5224
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
سید حسین آقاشیری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
محمد نیکروز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5879
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
سحر جلیل
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5171
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
محمدمهدی کشاورز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6099
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
پریا خادمی فر
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4530
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
عرفان عزیزی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6165
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
زهرا اولیایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
ابراهیم غلامپور گنجه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6553
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
آیدا آرمین پیلی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6251
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه افکار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5893
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
راحله پویا اردکانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
حدیث امیری اردکانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5855
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
درنا خرمی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6068
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
راضیه پاراد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6365
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
نسترن پروز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5412
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
مهسا ملک زاده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6174
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
علیرضا دشتی نژاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5000
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
نرگس موحدی راد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6240
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
سینا ثابت قدم
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5730
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
آرمان حسین زاده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5452
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
ساناز نامداری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4901
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
نگین محمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
نرگس جهان بین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6138
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
مهدی عباسی نصرآباد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5153
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
زهرا حمیدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5170
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
درسا جمشیدنژاد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
حمیده توحیدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5085
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
زهراالسادات موسوی دهقانی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
محدثه تقوی نسب
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5673
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
نگین زارعی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
رضا صالحی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
امیرهمایون پدرام
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4759
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
مهدیه دانایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5777
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
تارا حسینیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
رضا احمدی گنجه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5867
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
نسترن حسن زاده نصراباد علیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5584
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
فتح اله بادفر
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
محمد مهدی عظیمی فر
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6155
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
علی آقایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5673
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محمدرضا کرمی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5482
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
رضا بازیار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5883
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
محمد حسین عبدالهی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5488
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
سارا انصاری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5273
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
شیوا روانخواه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4219
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
سیده معصومه پویان لقب
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4316
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
راضیه روایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5968
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
سارا یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5541
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
آیدا کریمپور
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5173
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
سیده فاطمه خرم روز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6183
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
حدیث بابایی دهنو
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5886
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
پویا ارامش اصل
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5464
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
آیدا بهادران
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6137
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فاطمه نادری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5702
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
ایلوش یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4721
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
فاطمه زرین
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5788
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
زهرا دانش پایه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
ایلناز یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5590
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
شیوا هاشمی دوست
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
سیده فاطمه نیک اصل
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5414
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
محمد الوندی زاده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5205
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان شهید بهشتی
محسن یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
طاها ملک زاده
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6038
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
امیرحسین شکیبایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4456
 
نمونه دولتي
ياسوج_ علامه امینی سی سخت
رضوان باوند
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
سیده زهرا حسینیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
رضا قاسمی نیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5939
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
محمدمهدی عسکری نیا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
پوریا یزدانپناه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
نگین کشاورز
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4123
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
فاطمه سی سختی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5424
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
فریبا عسکر منش
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5844
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
نادیا محمدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5996
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
مینا تقوی تبار
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5824
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
غزل خرسند
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
امین قیصری گنجه
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5420
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
محمدرسول حسینی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4562
 
نمونه دولتي
ياسوج_ علامه امینی سی سخت
سید علی نوروزیان مهریان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5431
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
رضا پاداشیان
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5865
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
مهدی اسماعیلی مهر
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
فاطمه شفیعی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6474
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
تارا پروره
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5145
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
رضا خالدی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5253
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
تارا آقایی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6451
 
تيزهوشان
ياسوج_ فرزانگان
حسن داساری
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5248
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام
سیده ناهید نصیبی
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
راضیه زارع
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
ياسوج_ نمونه الزهرا
شایان مکرم منصورآباد
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5039
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
علی روشنا
نهم - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4535
 
نمونه دولتي
ياسوج_ يادگارامام