الوند

الوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه عبدالحسینی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4627
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مهدی رودبارچوپانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 6118
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
علی سلیمانی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 6310
 
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
ستایان امیرسلامی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4430
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
عرفان حیدری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
فاطمه غیاث الحسینی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5495
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
سمیه برخورداری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5713
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مبینا حاجی محمدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5299
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
نرگس مرنگی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5503
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه محمدی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5323
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی