محمديه

محمديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


سیدارحام مهدی زاده سجیرانی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5613
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
انسیه زند
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5905
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مهتاب جمالی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
آیدا مظفری
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه باقرزاده پاشاکی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5358
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
راضیه بدرخانی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4859
 
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی