آبيك

آبيك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا مافی
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 5862
 
نمونه دولتي
آبيك_ سوره
فاطمه مافی
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 5349
 
نمونه دولتي
آبيك_ سوره
علیرضا مافی
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
آبيك_ امام صادق (ع)
مجتبی حبیبی چناربن
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
آبيك_ امام صادق (ع)
سجاد علیزاده مقدم
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 4428
 
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
محمدمهدی کزازی
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 4969
 
نمونه دولتي
آبيك_ امام صادق (ع)
سپیده نوایی
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 5133
 
نمونه دولتي
آبيك_ سوره
یونس محمد خانی
نهم - آبيك
میانگین تراز کانونی: 5053
 
نمونه دولتي
آبيك_ امام صادق (ع)