تاكستان

تاكستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا ورسه
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4342
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
مهدیه رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5492
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
فاطمه طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5854
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
محمدحسین طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5935
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
محدثه جهان محمدی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5567
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
شمیمه شقاقی مروتی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
کیانوش رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6233
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
آیدا محمودی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5955
 
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
سجاد رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
زهرا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5549
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
نرگس رحمانی پور
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5928
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
مهرناز رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6189
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
شقایق رحمانی کیا
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5890
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
پانیذ ربیعی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6229
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
امیرحسین شاه مرادی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
نگین طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5194
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
شکوفه رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4714
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
شقایق رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
علی رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5207
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
سارا شهسواری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5835
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
امیر رضا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
شیرین رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6087
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
نگین رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
زهرا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4804
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
علی رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5396
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
پارمیس ایراندوست
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6488
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
مینا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
معصومه طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5748
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
زهرا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
عسل نصیری اقدم
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5885
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
یاسین معروف خانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4845
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
عاطفه طاهری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5341
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
زهرا کولیایی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
مهدی رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4204
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
میترا خان احمدی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4501
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
ندا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
فاطمه ابراهیمی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5575
 
نمونه دولتي
آبيك_ سوره