عشق آباد

عشق آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


زهرا سادات عباس نیا
نهم - عشق آباد
میانگین تراز کانونی: 5461
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علیرضا نجار زاده
نهم - عشق آباد
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
هادی اکبری
نهم - عشق آباد
میانگین تراز کانونی: 4795
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نجمه داوری بغدادی
نهم - عشق آباد
میانگین تراز کانونی: 5422
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
الهه عراقی
نهم - عشق آباد
میانگین تراز کانونی: 5497
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
صادق قاسم زاده
نهم - عشق آباد
میانگین تراز کانونی: 4860
 
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)